Депресс, түгшүүрийн зэрэг тогтоох тест

Дипресс-сэтгэл гутралын тест

  • Тестийн хэмжээ: 21 асуулт
  • Насны ангилал: 16+
  • Зарцуулах хугацаа: 11 минут
  • Үр дүн тайлагнал: –

Түгшүүрийн тест

  • Тестийн хэмжээ: 40 асуулт
  • Насны ангилал: 18+
  • Зарцуулах хугацаа: 10 минут
  • Үр дүн тайлагнал: 4 хуудас