БИД ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?

Сэтгэл зүйн оношилгоо

Сэтгэл зүйн тестээр хувь хүний сэтгэл зүй, ур чадвар, хандлагын үнэлгээ, бие хүний эмгэг болон байгууллагын зан төлөвийн үнэлгээ хийж байна.

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө

Хувь хүн болон байгууллагуудад сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

Сэтгэц засал

Сэтгэл заслын үйлчилгээ үзүүлнэ.

Тестийн стандартчилал

Сэтгэл зүйн тестийн шинжлэх ухааны Баталгаат-Найдварт-Тохирц чанарыг ханган стандартчилж байна.

Психометрик тест

Сэтгэл зүйн тестийг шууд орчуулж ашигладаггүй. Психометрик анализ хийж стандартчилж хэрэглэдэг.

Сэтгэл зүйн тестийн эрх олгох хөтөлбөр

Насанд хүрэгчийн болон Хүүхдийн EQ-г сэтгэл зүйн тестээр оношлох эрх, оношилгоо хийх арга зүйн сургалт явуулж байна.

Судалгаа

Сэтгэл зүйн тестэнд тулгуурласан хүүхдийн болон бие хүний судалгаа.

Зөвлөх үйлчилгээ

Оношилгоо, зөвлөгөө, Карьер хөгжлийн коучинг дасгалжуулах сургалтын зөвлөх үйлчилгээ.

Сургалт, коучинг

Сэтгэл зүйн сургалтууд, Сэтгэл судлалын судалгааны арга зүйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Сэтгэл зүйн богино ба урт хугацааны курс сургалт, мэргэшүүлэх сургалт.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ

 • Хүүхэд, өсвөр нас, насанд хүрэгчдэд зориулсан сэтгэл зүйн оношилгоо

 • Мэргэжил сонголтын оношилгоо, зөвлөгөө

 • Байгууллагын зан төлөвийн зөвлөгөө, үйлчилгээ

СУРГАЛТ

 • Суралцахуйн бэрхшээлийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалт
 • Сэтгэл зүйн богино болон ур хугацааны курс
 • Сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан, хүний нөөц, сэтгэцийн эмч нарт зөвлөгөө өгөх арга зүй, ур чадварын сургалт
 • Сэтгэл судлалын судалгааны арга зүйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

СУДАЛГАА

 • Сэтгэл зүйн тестийн суурь судалгаа
 • Нийгэм-Сэтгэл зүйн суурь судалгаа
 • Байгууллагын зан төлөв, маркетингийн судалгаа
 • Суралцахуйн бэрхшээлийн үндэсний суурь судалгаа
 • Мониторинг үнэлгээний судалгаа