СУРГАЛТ

 • Сургалт коучинг (Сэтгэл зүйн сургалтууд, Сэтгэл судлалын судалгааны арга зүйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан, хүний нөөц, сэтгэцийн эмч нарт зөвлөгөө өгөх арга зүй ур чадварын сургалт, Байгууллагын зан төлөв суурилсан модуль сургалт, Сэтгэл зүйн богино ба урт хугацааны курс сургалт /олон нийт болон мэргэжлийн хүмүүст/, Суралцахуйн бэрхшээлийн чиглэлээр сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалт)

  Бид сэтгэлзүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэжлийн байгууллага, нийгмийн халамж, боловсролын салбарын төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн групп компанийн хүний нөөцийн алба, сэтгэл зүйн төвүүд болон сэтгэл судлаач, сэтгэл зүйчдэд зөвлөгөө, заслыг мэргэжлийн түвшинд удирдан явуулахад зайлшгүй шаардлагатай оношилгооны багаж хэрэгсэл болсон “EQ ТЕСТИЙН ЭРХ ХӨТӨЛБӨР” сургалтыг амжилттай зохион байгуулж байна. Манай Тестийн эрх олгох хөтөлбөрт Төрийн банк, Говь-Алтай-АШУҮИС, Даатгалын компаниуд бусад үйлчилгээний байгууллагууд хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, ажилчдаа ажлын байран дээр нь чадавхижуулах зорилгоор хамрагдаж, байгууллагын зан төлвийн сургалтыг аван хамтран ажиллаж байна.

EQ тестийн эрх үндсэн 2 хэлбэртэй

А. Байгууллагын эрх

Б. Хувь хүний эрх

Төрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгж, компани, группын байгууллагын сэтгэлзүйчид, хүний нөөц, коуч, менторууд, нийгмийн ажилтан зэрэг сэтгэл судлал судалж байсан бакалавр зэрэгтэй мэргэжилтнүүд эрх авах сургалтанд хамрагдах боломжтой бөгөөд та бүхнийг хамтран ажиллаж мэргэжилтнээ чадавхижуулахыг урьж байна.

1. “8-16 НАСНЫХАНЫ EQ ТЕСТИЙН ЭРХ ОЛГОХ” СУРГАЛТ

I.  8-16 насныхны Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухааны тест  /Хүүхэд, өсвөр насны сурагчдад зориулсан хувилбар:  

Сэтгэл судлаач Острвелд, П.Мэйрс нарын хамтран боловсруулсан EQ 8-16 насныханы  зориулсан хувилбар”-аар хүүхэд, сурагчдыг оношлох, сэтгэлзүйн тестийн үр дүнг боловсруулах, тайлагнал бичих, тестийг ашиглах эрх

Сургалтын агуулга:

 • Хүүхдийн Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухааны онцлогийн талаарх ойлголт
 • Хүүхдийн сэтгэлзүйн тестийг хэрэглэх судлаачийн ёсзүй
 • Тестийн асуултыг тоон үр дүнг ойлгох, бодох
 • Тестийн үр дүнд анализ хийн, тайлагнал бичих аргазүй
 • Эцэг эх асран хамгаалагчидад оношлогоонд суурилсан сэтгэлзүйн зөвөлгөө өгөх аргазүй

!!! Сургалтын эцэст оролцогч бүр тест болон тестийн тайлагнал бичих загварыг word-ийн, EQ норм бодох персентайл бодох excel тооны машиныг файлаар  тус тус хувийн болон байгууллагын цахим хаяг дээрээ хүлээн авна.

 

Сургалтын зорилго:

Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухааны тест буюу EQ тестийн богино хувилбараар насанд хүрэгчдийг оношлох, сэтгэлзүйн тестийн үр дүнг боловсруулах, тайлагнал бичих, тестийг ашиглах Эрх олгох.

Сургалтын цаг:

Нийт 6 цаг, цайны завсарлага 30 минут. 

Сургалт явагдах: Тухайн байгууллагын захиалгаар явагдана.

ЭРХ нь  давуу тал ач холбогдол:

Тестийн үр дүнгийн тайлагнал гаргахад нэмэлт боловсруулалт хийх шаардлагагүй Нормтой харьцуулахад амар байдаг. Тестийн үр дүнд дараах 3 хэлбэрийн тайлагнал гаргах боломжтой: А. Хувь хүний  чадварын тайлагнал Б.  Бүлгийн ба баг  (анги, хамт олон, насны бүлэг) тайлагнал В. Гэр бүлийн тайлагнал гэсэн 3 хэлбэртай гаргаж болно.

ЭРХ: БАЙГУУЛЛАГЫН БА ХУВЬ ХҮНИЙ

 • Байгууллагын эрхийг байгууллагын хүний нөөцийн үндсэн болон орон нутаг дахь салбар баг хамт олон, хэсгүүд бүгд хэрэглэх эрхтэй.
 • Байгууллагын хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд сонгон шалгаруулалтанд ашиглах, ажлын байран дээр чадавхижуулах, байгууллагын хүний нөөц болон салбаруудын хүний нөөцийн онцлогийг тодорхойлох судалгаа шинжилгээ хийхэд хэрэглэх эрхтэй.
 • Байгууллагын эрх нь тухайн байгууллагын оюуны өмч байна.
 • Байгууллагад шинээр орж ирсэн мэргэжилтэнгүүдэд хэрэглэх эрхийг олгохыг тухайн байгууллага  өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд өөрсдөө шийднэ.
 • Байгууллага тухайн тестийн EQ норм өөрчлөгдөх бүрт тус хүрээлэнгээс мэдээлэлийг авах эрхтэй байна.
 • Эрх авсан байгууллага нь сургалтын төлбөрийг Хүрээлэнд шилжүүлэн шинээр орж ирсэн мэргэжилтэнгүүдэд тухайн тестийг хэрэглэх аргазүйд суралцуулах эрхтэй байна.
 • Байгууллагын болон бүлгийн тайлагнал хийхэд тус Хүрээлэнгээс аргазүйн туслалцаа авах, хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх эрхтэй.

!!!! ЭРХГҮЙ !!!!

           !     Өөр бусад байгууллагад дамжуулах эрхгүй.

           !! Өөр бусад байгууллагыг мэргэжилтэнд хэрэглэх эрх олгосон тохиолдолд хуулийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

Сертификат, хичээлийн гарын авлага, практик дадлага ажлын хэрэглэгдэхүүн,  тест ба тайлагналын word болон персентайл бодох excel файлууд өдрийн хөнгөн зууш, кофе, цай багтсан.

 • Хувь хүний эрх нь тухайн хүний оюуны өмч болно.
 • Насан туршдаа хэрэглэх эрхтэй болох ба тухайн тестийн EQ норм өөрчлөгдөх бүрт тус хүрээлэнгээс мэдээлэлийг авах эрхтэй байна.
 • Хувь хүний эрхээр үйлчүүлэгчийг оношлох зөвөлгөө өгөх, ажлын байран  дээр чадавхижуулах оношлогоо хийх, хувь хүний зөвөлгөө өгөх, судалгаа шинжилгээний ажил хийх эрхтэй.
 • Хувь хүн ажлаас гарсан тохиолдолд тус эрх нь эрх авсан хүнд үлдэнэ.

!!!! ЭРХГҮЙ !!!!

        !  Хувь хүний эрхийг бусдад дамжуулах эрхгүй.

       !! 29-иос дээш хүнтэй байгууллага, томоохон аж ахуйн нэгж, группын хэмжээнд хэрэглэх, байгууллагын салбарууд болон охин компаниудын хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хэрэглэхийг хориглох ба хэрэглэсэн тохиолдолд хуулийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

      !!! 29-иос дээш хүнтэй байгууллагын үйл ажиллагаанд хувь хүний эрхийг хэрэглэн байгууллагын хүний нөөцийг сонгон шалгаруулах, аттестачилалд  хэрэглэсэн тохиололд  эрх авсан хувь мэргэжилтэн хуулийн өмнө болон байгууллага, тухайн хувь хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

2. “17+ НАСНЫХАНЫ EQ ТЕСТИЙН ЭРХ ОЛГОХ” СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго:

Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухааны тест буюу EQ тестийн богино хувилбараар насанд хүрэгчдийг оношлох, сэтгэлзүйн тестийн үр дүнг боловсруулах, тайлагнал бичих, тестийг ашиглах Эрх олгох.

Сургалтыг удирдах багш:

Английн Оксфордын Их Сургуулийн шинжлэх ухааны магистр сэтгэл судлаач, Психометрикч Б.Жавзан ба Хүрээлэнгийн мэргэжлийн сэтгэл судлаачид байна.                                       .    

II. Насанд хүрэгчдийн Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Оюун Ухааны тестийн эрх олгох сургалт:

 Emotional Intelligence (EQ) ойлголтыг олон улсад нэвтрүүлсэн, EQ номын зохиогч Даниел Големин (Daniel Golemon)о ролцсон “Насанд хүрэгчдийн Сэтгэл Хөдлөлийн Оюун Ухааны Тест”-ийн богино хувилбараар насанд хүрэгчдийг оношлох, сэтгэлзүйн тестийн үр дүнг боловсруулах, тайлагнал бичих, тестийг ашиглах эрх олгоно.

ЭРХ: БАЙГУУЛЛАГЫН БА ХУВЬ ХҮНИЙ

БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ:   1 удаагийн сургалтанд суух, хүний тооны дээд хязгаар 16 байна. Үүнд: сертификат, хичээлийн гарын авлага, практик дадлага ажлын хэрэглэгдэхүүн,  тест ба тайлагналын word болон персентайл бодох excel файлууд өдрийн хөнгөн зууш, кофе, цай багтсан.

 • Байгууллагын эрхийг байгууллагын хүний нөөцийн үндсэн болон орон нутаг дахь салбар баг хамт олон, хэсгүүд бүгд хэрэглэх эрхтэй.
 • Байгууллагын хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд сонгон шалгаруулалтанд ашиглах, ажлын байран дээр чадавхижуулах, байгууллагын хүний нөөц болон салбаруудын хүний нөөцийн онцлогийг тодорхойлох судалгаа шинжилгээ хийхэд хэрэглэх эрхтэй.
 • Байгууллагын эрх нь тухайн байгууллагын оюуны өмч байна.
 • Байгууллагад шинээр орж ирсэн мэргэжилтэнгүүдэд хэрэглэх эрхийг олгохыг тухайн байгууллага  өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд өөрсдөө шийднэ.
 • Байгууллага тухайн тестийн EQ норм өөрчлөгдөх бүрт тус хүрээлэнгээс мэдээлэлийг авах эрхтэй байна.
 • Эрх авсан байгууллага нь сургалтын төлбөрийг Хүрээлэнд шилжүүлэн шинээр орж ирсэн мэргэжилтэнгүүдэд тухайн тестийг хэрэглэх аргазүйд суралцуулах эрхтэй байна.
 • Байгууллагын болон бүлгийн тайлагнал хийхэд тус Хүрээлэнгээс аргазүйн туслалцаа авах, хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх эрхтэй.

 

!!!! ЭРХГҮЙ !!!!

           !     Өөр бусад байгууллагад дамжуулах эрхгүй.

           !! Өөр бусад байгууллагыг мэргэжилтэнд хэрэглэх эрх олгосон тохиолдолд хуулийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

ХУВЬ ХҮНИЙ ЭРХ: сертификат, хичээлийн гарын авлага, практик дадлага ажлын хэрэглэгдэхүүн,  тест ба тайлагналын word болон персентайл бодох excel файлууд өдрийн хөнгөн зууш, кофе, цай багтсан.

 • Хувь хүний эрх нь тухайн хүний оюуны өмч болно.
 • Насан туршдаа хэрэглэх эрхтэй болох ба тухайн тестийн EQ норм өөрчлөгдөх бүрт тус хүрээлэнгээс мэдээлэлийг авах эрхтэй байна.
 • Хувь хүний эрхээр үйлчүүлэгчийг оношлох зөвөлгөө өгөх, ажлын байран  дээр чадавхижуулах оношлогоо хийх, хувь хүний  зөвөлгөө өгөх, судалгаа шинжилгээний ажил хийх эрхтэй.
 • Хувь хүн ажлаас гарсан тохиолдолд тус эрх нь эрх авсан хүнд үлдэнэ.

!!!! ЭРХГҮЙ !!!!

        !  Хувь хүний эрхийг бусдад дамжуулах эрхгүй.

       !! 29-иос дээш хүнтэй байгууллага, томоохон аж ахуйн нэгж, группын хэмжээнд хэрэглэх, байгууллагын салбарууд болон охин компаниудын хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хэрэглэхийг хориглох ба хэрэглэсэн тохиолдолд хуулийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

      !!! 29-иос дээш хүнтэй байгууллагын үйл ажиллагаанд хувь хүний эрхийг хэрэглэн байгууллагын хүний нөөцийг сонгон шалгаруулах, аттестачилалд  хэрэглэсэн тохиололд  эрх авсан хувь мэргэжилтэн хуулийн өмнө болон байгууллага, тухайн хувь хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

МССХҮХ нь Тестийн эрх авсан байгууллага, хувь хүнтэй хүний хувийн нууцыг хадгалах, тестийг хэрэглэх мэргэжлийн ёс зүйн гэрээг байгуулдаг болно.