Сэтгэл зүйн оношилгооны багаж хэрэгсэл буюу психометрик тест