Cэтгэл зүйн зөвлөгөө авах үйл явц

Хүүхдийн оношилгоо, зөвлөгөө

МССХҮХүрээлэн нь сэтгэлзүйн тестээр оношилгоо хийж, хүүхдийн оюуны (IQ) болон сэтгэлийн хөдөлгөөний (EQ) сул болон давуу талуудыг илрүүлж байна:

Насанд хүрэгчийн оношилгоо, зөвлөгөө

Харин насанд хүрэгчдийн хувьд тухайн хүний бие хүний төрх байдлыг өөрт нь илрүүлж, оношилгоонд тулгуурлан зөвлөгөө өгдөг.

Сэтгэлзүйн тестийн оношилгоонд тулгуурлан сэтгэлзүйн дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж бичиж, зөвлөгөө зөвлөмжийг 4-өөс дээш насны хүүхэд, насанд хүрэгч, байгууллагын ажилчдад өгч байна.