Судалгаа

СУДАЛГАА

 – Сэтгэл зүйн тестийн суурь судалгаа

  – Нийгэм-Сэтгэл зүйн суурь судалгаа

  – Байгууллагын зан төлөв, маркетингийн судалгаа

  – Суралцахуйн бэрхшээлийн үндэсний суурь судалгаа

  – Мониторинг-Үнэлгээний судалгаа

Бид сэтгэл зүйн тайлагналыг дараах байдлаар гаргаж байна.