Үе буюу насны бүлгүүдийн онцлогт урамшууллын ялгаа

Чимээгүй үе; ………>1945 он
Их төрөлтийн үе; 1946-1964 он
Х үе; 1965-1980 он
Милениал үе; 1981-1996 он
Z үе; 1997-2010 он
Альфа үе; 2010<…….. он

Монголын бизнес, үйлдвэрийн байгууллагуудын удирдлага болон ажилчдын дунд урамшуулалын хэлбэрүүдийг үеийн ялгаатай харьцуулж судлахад гарсан үр дүн. 💡

🔖 Гол дүгнэлт:
-Гадаад урамшуулалын төрөлд ЭМД-н төлбөр, амралтын мөнгө, баярын бичиг, одон медаль дээр ялгаатай байсан бол Дотоод урамшуулалын төрөлд байгууллагын шагнал, ажлын орчин ялгаатай байсан.

#Шагнал_урамшууллын_хэлбэр_нь_үеүдийн_онцлогт_тохирдоггүй

Материаллаг урамшуулал нь ажилчдын ажилдаа сэтгэл ханамжтай байхад хамгийн их нөлөө үзүүлж байсан.

Сэтгэл санааны урамшуулал нь ажилчдыг сэтгэл ханамжтайгаар ажиллах гол сэдэл нь болсон.

Үеүдийг сэтгэл санааны урамшуулал урмын үг,магтаалтай хамааралтай гарсан бөгөөд ажилчдыг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд маш сайн идэвхижүүлдэг чаддаг гэдэг нь дисперсийн шинжилгээний үр дүнгээр гарсан. (Үеийн ялгааны графикт үзүүлэв) 

⚘ Үе үеийн онцлог буюу generation ялгааны талаар Психометрикс ХХК-ны Захирал (Монголын Сэтгэлзүй, Сэтгэц Хэмжилзүйн Үндэсний Хүрээлэнгийн Зөвлөх сэтгэлзүйч) Б.Жавзан ярилцлага өгсөн байна. Б.Жавзан нь Үеийн ялгаа зан төлөвийн онцлогийг судладаг судлаач юм.

Монголын Сэтгэлзүй,Сэтгэц Хэмжилзүйн Үндэсний Хүрээлэн